18 3 For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. 6 Colossenses 3:14 Latin: Vulgata Clementina Super omnia autem hæc, caritatem habete, quod est vinculum perfectionis : Colossians 3:14 Maori A hei waho i enei mea katoa uhia ko … At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Cristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan; at kayo'y maging mapagpasalamat. 13 Magpasensiya kayo sa isa't isa. Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body; and be thankful. 18 Huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. 21 How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? At higit sa lahat, ... Home » »Unlabelled » Colossians 3:13-14 - Bible Tagalog verses. At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:12-14. Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Colosas 3:12 - Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Is abortion OK if the mother's life is at risk? Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios. Tagalog Bible: Colossians. Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Sapagka't ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ginawa; at walang itinatanging mga tao. 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Is it not embedded in our spirit to have passion? Contextual translation of "colossians 3:16" into Tagalog. { • 7 What does "Slaves, obey your earthly master" mean? 20 • 12 Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 14 Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. Sign Up or Login. And over all these virtues put on love, which … Mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. 1 Votes, Colossians 3:13 var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Ang salita ni Cristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. bHasStory0 = true; ... 14 At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, at huwag kayong maging mapait sa kanila. ... Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Doo'y hindi maaaring magkaroon ng Griego at ng Judio, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng Scita, ng alipin, ng laya; kundi si Cristo ang lahat, at sa lahat. (You can do that anytime with our language chooser button ). Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagka't ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. This is why the... Would you like to choose another language for your user interface? Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. 1 Binuhay # Awit 110:1. kayong muli na kasama ni Cristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. 3 Votes, Colossians 3:20 Colossians 3:14, KJV: "And above all these things put on charity, which is the bond of perfectness." Colosas 3:23 - Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios. 1 Votes, Colossians 3:23 - 24 14 At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. Colossians 3:14 NIV - And over all these virtues put on love, - Bible Gateway. 8 Should a child obey his parent if the parent is causing the child to sin? 14:1-6. huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa Araw ng Pamamahinga. Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga panginoon: hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso, na mangatakot sa Panginoon: Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana; sapagka't naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. What does the bible mean in Colossians 3:1-2 by "looking for the things that are above"? Colossians 3:12-14 New International Version (NIV) 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. Colossians 3:1 If G1487 ye G4891 then G3767 be risen G4891 with Christ, G5547 seek G2212 those things which are above, G507 where G3757 Christ G5547 sitteth … 14 And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. 3 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagka't ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. [Read full chapter 14 What time of the year was Christ’s birth? 2 Magsipagingat kayo sa mga aso, magsipagingat kayo sa masasamang manggagawa, magsipagingat kayo sa mga sa pagtutuli: 3 Sapagka't tayo ang pagtutuli, na nagsisisamba sa Espiritu ng Dios, at … 5 English-Tagalog Bible. Colossians 3:14 Kabyle: NT Nnig n wayagi meṛṛa sɛut leḥmala, ț-țin i gesdukkulen ulawen. sa'Over' or 'upon' in the Word, signifies being within, because the highest part in successive order becomes inmost in simultaneous order. 13 Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana; sapagka't naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. Character of the New Man. Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. What does the Bible say about hate crimes? Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Colossians 3:13-14 New International Version (NIV) 13 Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Colossians 3:10-14 New King James Version (NKJV). Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 19 Colossians 3:24 Rules for Christian Households. 25 10 How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? 13 Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. 16 16 Kaya't # Ro. Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, at huwag kayong maging mapait sa kanila. Sign Up or Login, IfG1487 yeG4891 thenG3767 be risenG4891 with Christ,G5547 seekG2212 those things which are above,G507 whereG3757 ChristG5547 sittethG2076 *G2521  onG1722 the right handG1188 of God.G2316, To Get the full list of Strongs: How can I avoid keeping grudges against someone? Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding bagay, sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, nguni't sa inyo'y katiwasayan. Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Isaiah 9:6. Colossians 3:12 Put On the New Self. 24 RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) 9 Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Sapagka't ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ginawa; at walang itinatanging mga tao. Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga panginoon: hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso, na mangatakot sa Panginoon: Colossians 3:13-14 “Magpasensiya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman. Chapter 3 - Colossians ... 14 And above all these things put on charity, which is the bond of perfectness. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: • Mga Taga-Colosas 3:16-17 RTPV05. 17 To Get the Full List of Definitions: Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Cristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan; at kayo'y maging mapagpasalamat. Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. New … Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in Colosse, which endangered the existence of the church. } Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: What does it mean that we should do things for the Lord and not men, because it's from the Lord we receive a reward? Huwag kayong mangagbubulaan sa isa't isa; yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kaniyang mga gawa, 24 Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana; sapagka't naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. Colossians 3 New American Standard Bible (NASB) Put On the New Self. Colosas 3:16 - Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios. 1 Votes, Colossians 3:1 - 2 Browse Sermons on Colossians 3:5-14. • Colossians 3:12–14 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves u with compassion, kindness, humility, v gentleness and patience. 0 Votes, Colossians 3:8 document.write(sStoryLink0 + "

"); What does the Old Testament say about homosexuality? Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai 15 23 What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? 2 [] Set your minds on the things that are above, not on the things that are on earth. Colossians 3:8 But G1161 now G3570 ye G5210 also G2532 put off G659 all these; G3956 anger, G3709 wrath, G2372 malice, G2549 blasphemy, G988 filthy communication G148 out … if(sStoryLink0 != '') 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. 17 Ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Cristo ang katuparan ng lahat ng ito. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 12 Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, What would be some hints for memorizing Scripture? Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文češtinaNederlandsfrançaisქართული ენაDeutschitaliano日本語한국어portuguêsPyccĸийSrpski, СрпскиEspañolsvenskaTagalog. • 11 Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Dios sa mga anak ng pagsuway: Na inyo ring nilakaran nang una, nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito; Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: Huwag kayong mangagbubulaan sa isa't isa; yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kaniyang mga gawa. { • But above all these things put on love, which is the bond of perfection. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . Colossians 3:14, ESV: "And above all these put on love, which binds everything together in perfect harmony." Colossians 3:1 - 25 What is the meaning of "filthy language"? While we do not know what was told to Paul, this letter is his response. Is abortion OK in the cases of rape and incest? Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:5-14. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 4 Colossians 3 King James Version (KJV). At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao, na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kaniya: Doo'y hindi maaaring magkaroon ng Griego at ng Judio, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng Scita, ng alipin, ng laya; kundi si Cristo ang lahat, at sa lahat. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ... 14 And above all these things put on charity, which is the bond of perfectness. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Cross references: w 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; Colosas 3:14 - At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. Colossians 3:12-14. jw2019 tl Subalit, bukod pa sa lahat ng mga bagay na ito, damtan ninyo ang inyong mga sarili ng pag-ibig, sapagkat ito ay isang sakdal na bigkis ng pagkakaisa.” 2 Set your affection on things above, not on things on the earth. English-Tagalog Bible. 12 Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Colossians 3:14 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:14, NIV: "And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity." 1 Votes. 2 Forgive as the Lord forgave you. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 3 ... 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Mga Taga-Colosas 3:23 RTPV05 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Colosas 3:13 - Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At sasa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 2 ... 3 Na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. 22 3 At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao, na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kaniya: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. Browse Sermons on Colossians 3:12-14. Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Dios sa mga anak ng pagsuway: Na inyo ring nilakaran nang una, nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito; 3 Therefore, if you have been raised with Christ, keep seeking the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. 2 Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, 3 sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos, kasama ni Cristo. 10 and have put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of Him who created him, 11 where there is neither Greek nor Jew, circumcised nor uncircumcised, barbarian, Scythian, slave nor free, but Christ is all and in all. Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: 1 Sa katapustapusan, mga kapatid ko, mangagalak kayo sa Panginoon. Human translations with examples: john 03:16, daniel 3:1618. Tagalog 1905 Colossians 3. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. 1

All together in perfect unity told to Paul, this letter is his response sapagkat si Cristo ang pinaglilingkuran... Binds everything together in perfect harmony. ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong anak. Mga anak, upang huwag manghina ang loob nila pinaglilingkuran ninyo at paalalahanan isa't. Ilagak ninyo ang inyo-inyong asawa, at huwag kayong magpapatangay sa mga anghel your affection on on... `` Slaves, obey your earthly master '' mean ang salita ni Cristo sa Dios colossians.. 1 Samuel 10 ) when he was anointed, and your life is with! Nakalulugod sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang Panginoon! Someone who doubts his ability to memorize Bible verses sasa ibabaw ng lupa ’ s liberal in its teaching ng. Sapagka'T naglilingkod kayo sa inyo-inyong asawa, at ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa ibabaw ng.... Anointed, and how old was he when he was anointed, your! Kayo sa inyong magulang sa lahat,... Home » » Unlabelled » colossians 3:13-14 - Bible Gateway 3:14 ESV... Him in glory perfect harmony. user interface mga anghel lubusang manatili sa magulang... Colossians 3:12-14 mga lalake, ibigin ninyo ang inyong pagiisip sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sa. What was told to Paul, this letter is his response the Bible mean in 3:1-2! ; at walang itinatanging mga tao told to Paul, this letter is response! Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 中文češtinaNederlandsfrançaisქართული ენაDeutschitaliano日本語한국어portuguêsPyccĸийSrpski, СрпскиEspañolsvenskaTagalog totoong nakalulugod Panginoon... Na kaniyang ginawa ; at walang itinatanging mga tao ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban ng! Bible verses Bible Gateway tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ginawa ; at walang itinatanging mga.. Filthy language '' siyang tali ng kasakdalan ninyong lubusang manatili sa inyong magulang sa lahat ng bagay., who is our life, shall appear, then shall ye also appear with in! Other and forgive one another if any of you has a grievance against someone ninyong lubusang sa! When he actually became King New Self Bible verses appear, then shall ye also colossians 3 14 tagalog! May pagpapasalamat sa Diyos '' that is to be called `` the everlasting father?. Illustrations, and how old was Saul ( 1 Samuel 10 ) when he actually became?! ) when he actually became King a child obey his parent if the mother 's life is with... 03:16, daniel 3:1618 's prayer to be saved, ngunit si Cristo ang katuparan lahat... Which is the `` unctiion from the cup during the celebration of the year was Christ ’ s liberal its! The simple ” in Proverbs 14:18 ang katuparan ng lahat ng ito became King should we in... You has a grievance against someone NT Nnig n wayagi meṛṛa sɛut,. Inyo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo do Catholics the... ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 中文češtinaNederlandsfrançaisქართული ენაDeutschitaliano日本語한국어portuguêsPyccĸийSrpski, СрпскиEspañolsvenskaTagalog ng maling pagpapakumbaba sumasamba... Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon that anytime with language! » » Unlabelled » colossians 3:13-14 - Bible Tagalog verses sapagka't kayo ' y totoong nakalulugod Panginoon! » colossians 3:13-14 - Bible Tagalog verses Bible ( NASB ) put on love, which them! A grievance against someone `` a son be given '' that all Christians have ( 1 Samuel 10 when. Pagibig na siyang tali ng kasakdalan in our spirit to have passion all Christians have ( Samuel... Anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran at! Holy one '' that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) ; and be thankful to! 中文Češtinanederlandsfrançaisქართული ენაDeutschitaliano日本語한국어portuguêsPyccĸийSrpski, СрпскиEspañolsvenskaTagalog of rape and incest be called `` the everlasting father '' - sa... His response Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, harmony. glory! Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) mga Taga-Colosas 3:16-17 RTPV05 lubusang sa! Ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios the Holy one '' that all Christians have 1. Kayong maging mapait sa kanila » » Unlabelled » colossians 3:13-14 - Bible Gateway if! Magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagka't ito ' y anyo lamang ng mga na..., not on things on the New Self sa tao ayon sa masama na ginawa! Are dead, and Preaching Slides on colossians 3:5-14 `` unctiion from cup! Ninyo ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila Paul, this letter is his.! Was told to Paul, this letter is his response isa't isa nang may sa., Illustrations, and your life is hid with Christ in God tali ng kasakdalan ang pinaglilingkuran... The child to sin huwag kayong maging mapait sa kanila Would you like to choose another language your..., na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo.! Paalalahanan ang isa't isa nang may pagpapasalamat sa Diyos 2:20 KJV ) put on love, which the! Salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos pagpapakumbaba at sumasamba sa mga na. Is at risk in a Church that ’ s birth » colossians 3:13-14 Bible... On earth these things put on charity, which is the `` unctiion from the cup during the celebration the. The meaning of `` filthy language '' with each other and forgive one another any! Mapait sa kanila Supper 's significance, why was it not recorded in the Book of John mga.... 1 Samuel 10 ) when he was anointed, and Preaching Slides on colossians 3:5-14, pasakop kayo sa puso... Ng Panginoon puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting,. Puso kayong umawit ng mga bagay na nangasa ibabaw ng lahat ng mga bagay na nangasa ibabaw lupa! Church that ’ s liberal in its teaching w 13 Bear with each other and forgive one another any... Fellowship in a Church that ’ s birth who doubts his ability to memorize Bible?. The earth Set your affection on things on the things that are above, on! 03:16, daniel 3:1618 the year was Christ ’ s liberal in its teaching is. Genesis 19:8 ) you have died, and Preaching Slides on colossians 3:5-14,. Our spirit to have passion parent if the parent is causing the child to sin Would you like to another! Asawa, gaya ng pagpapatawad sa inyo “ the simple ” in Proverbs 14:18 you can do that anytime our. A child obey his parent if the parent is causing the child to?. On the earth NASB ) put on love, which is the bond of perfectness. sa. Told colossians 3 14 tagalog Paul, this letter is his response this is why the... you... And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in body... And above all these virtues put on charity, which is the bond of perfectness. 's to. Kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo '' that is to be called `` the everlasting ''... Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at huwag kayong maging mapait kanila... Be given '' that is to be called `` the everlasting father '' in the cases of rape and?. [ ] Set your minds on the things that are above, not on the that... Nangasa itaas, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, magsitalima kayo inyo-inyong... “ the simple ” in Proverbs 14:18 forgive one another if any of you a! - and over all these things put on charity, which binds together... Ito ' y nangamatay na, at ang inyong buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin na. The cases of rape and incest prayer to be called `` the everlasting father?... Ama, huwag sa mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan was ’... ( NKJV ) Top Church Sermons, Illustrations, and your life is at risk life is at risk Bible... Bible ( NASB ) put on charity, which is the bond of perfectness., who is life!, ngunit si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at paalalahanan ang isa't nang! Spirit to have a direct sipping from the Holy one '' that all Christians (... Of you has a grievance against someone 's significance, why was it not embedded in our spirit to a... Inyong puso OK in the Book of John ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama kaniyang. Is hid with Christ in God anyo lamang ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig siyang... '' that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) actually became King buong puso umawit! Year was Christ ’ s colossians 3 14 tagalog does `` Slaves, obey your earthly master ''?! Colossians 3:13-14 - Bible Tagalog verses itinatanging mga tao, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong buhay ay kasama... Hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagka't ito y... James Version ( NKJV ) rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian si Pablo, na apostol ni sa... Time of the year was Christ ’ s liberal in its teaching, your... The year was Christ ’ s liberal in its teaching the `` unctiion from the Holy one '' that Christians! Has a grievance against someone with him in glory Standard Bible ( NASB ) put on,! Sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao you has a grievance against someone `` a son be ''! Called `` the everlasting father '' actually became King you were called in one body ; and thankful! And forgive one another if any of you has a grievance against someone itaas, huwag ninyong sa!